ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

 

Ενότητα 1
                                  
http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSDIM-A110/717/4740,21383/

Στην ενότητα αυτή κυρια­ρχεί η θεμελιώδης έννοια του «ατόμου (μονάδας) - συνόλου». Στην αφετηρία της διερεύνησης της έννοιας βρίσκεται η έννοια της «ομάδας». Πολλά μέλη ή στοιχεία με κοινά χαρακτηριστικά συγκροτούν μια ομάδα αντικειμένων, ζώων, ανθρώπων κ.λπ. Οι μαθητές καταμετρούν κ­αι υπολογίζουν τα μέλη ή τα στοιχεία μιας ομάδας, για να βρουν το πλήθος τους που εκφράζεται με αριθμούς. Γράφουν, συγκρίνουν, διατάσσουν και αναλύουν προσθετικά τους αριθμούς μέχρι το 5. Αριθμούν προφορικά, απαριθμούν και διαβάζουν τους αριθμούς μέχρι το 10. Επιπροσθέτως, οι μαθητές στην ενότητα αυτή ασκούνται στον προσανατολισμό στο χώρο και στη χρήση της ορολογίας «πάνω - κάτω», «αριστερά - δεξιά» κ.λπ. Ασκούνται επίσης στην αναγνώριση και την ονοματολογία επίπεδων σχημάτων και στερεών σωμάτων.

Θεμελιώδεις Έννοιες: Αλληλεπίδραση, άτομο (μονάδα) - σύνολο, επικοινωνία, διάσταση (χώρος).
Κεφάλαιο 1. Προσανατολισμός στο χώρο

                 1α. Προσανατολισμός στο χώρο: "Πάνω-κάτω", "μέσα-έξω",  "μπροστά-πίσω"
                     1β. Προσανατολισμός στο χώρο: "Αριστερά-δεξιά", "ανάμεσα"

                  1γ. Το κρυφτό 

                  1δ. Παρουσίαση από την "Πολύχρωμη τάξη"

          -------------------------------------------------------------

Κεφάλαιο 2.

                      2α. Γεωμετρικα σχήματα (Παρουσίαση- Δραστηριότητες)

                   2β. Γεωμετρικά σχήματα (Φύλλα εργασίας)

          -------------------------------------------------------------

Κεφάλαιο 3.

3α. Σύγκριση και εκτίμηση ποσοτητων (παρουσίαση)


     3β. Σύγκριση και εκτίμηση ποσοτήτων (Φύλλα εργασίας)

   3γ. Σύγκριση και εκτίμηση ποσοτητων (δραστηριότητα)

                 ------------------------------------------------------------ 

Κεφάλαιο 4.

   4α. Οι αριθμοί από το 1 έως το 5 (Φύλλα εργασίας)

    4β. Οι αριθμοί από το 1 έως το 5 (δραστηριότητες)

 

                -------------------------------------------------------------- 

Κεφάλαιο 5.

5α. Αρίθμηση, ανάγνωση και γραφή των αριθμών Ι

5β. Αρίθμηση, ανάγνωση και γραφή των αριθμών Ι (φύλλα εργασίας)

               --------------------------------------------------------------- 

Κεφάλαιο 6. 6α. Αρίθμηση, ανάγνωση και γραφή των αριθμών ΙΙ

                 6β. Αρίθμηση, ανάγνωση και γραφή των αριθμών ΙΙ(φύλλα εργασίας)

             ----------------------------------------------------------------

Επανάληψη στη γραφή των αριθμών 0 - 5

 

 

πηγή:http://www.stintaxi.com/epsilonnu972tauetataualpha-1.html


Ενότητα 2

Στην ενότητα αυτή κυριαρχεί η θεμελιώδης έννοια της «μεταβολής». Τα μέλη των ομάδων μεταβάλλονται, χωρίζονται σε μικρότερες υπο-ομάδες ή συνενώνονται, για να αποτελέσουν μια μεγαλύτερη ομάδα. Οι μαθ­ητές μαθαίνουν τους αριθμούς μέχρι το 10, δίνοντας έμφαση στην προσθετική τους ανάλυση. Παράλληλα, διδάσκονται τα σύμβολα της σύγκρισης. Μαθαίνουν επίσης την πρόσθεση με αριθμούς μέχρι το 5 και τη γραφή της με τη χρήση συμβόλων. Τέλος, ασκούνται στη σύγκριση συνεχών μεγεθών και μαθαίνουν την εξής ορολογία: «ψηλό -χαμηλό», «μακρύ - κοντό» κ.λπ. Θεμελιώδεις Έννοιες: Αλληλεπίδραση, άτομο (μονάδα) - σύνολο, επικοινωνία, μεταβολή, σύστημα

Κεφάλαιο 9: Σύγριση μεγεθών - Ορολογία

Κεφάλαιο 10: Οι αριθμοί από το 6 μέχρι το 10 (Ι)

Κεφάλαιο 11: Οι αριθμοί από το 6 μέχρι το 10 (ΙΙ)

Κεφάλαιο 12: Σύγκριση αριθμών - Τα σύμβολα =,< και >

Κεφάλαιο 13: Πρόσθεση και ανάλυση των αριθμών μέχρι το 5

                        Τα ζευγαράκια των αριθμών :2, 3, 4 και 5

Κεφάλαιο 14: Γραφή της πρόσθεσης με τη χρήση συμβόλων

Κεφάλαιο 15: Προβλήματα

Κεφάλαιο 16: Επαναληπτικό ενότητας 

Αριθμοί μέχρι το 20 - Αθροίσματα μέχρι το 10 - Νομίσματα

Picture
Πηγή έμπνευσης για τον τίτλο της συγκεκριμένης ενότητας αποτέλεσε η διδασκαλία των νομισμάτων, των συμβόλων της σύγκρισης και των τακτικών αριθμών που αποτελούν γνώσεις του πολιτισμού της κοινωνίας στην οποία ζούμε. Σε ό,τι αφορά τους αριθμούς, διδάσκονται οι αριθμοί από το 10 μέχρι το 20 και οι τακτικοί αριθμοί μέχρι το 10. Αναφορικά με τις πράξεις διδάσκονται η αντιμεταθετική ιδιότητα της πρόσθεσης, η προσθετική ανάλυση των αριθμών από το 6 μέχρι το 10, τα διπλά αθροίσματα μέχρι το 10 και η έννοια του μισού. Τέλος, σε ό,τι αφορά τις μετρήσεις, διδάσκονται τα νομίσματα του ΕΥΡΩ και των λεπτών μέχρι το 10.

­Θεμελιώδεις Έννοιες: Πολιτισμός, αλληλεπίδραση, άτομο (μονάδα) - σύνολο, μεταβολή

Κεφάλαιο 17: Οι αριθμοί από το 10 μέχρι το 20

Κεφάλαιο 18: Αθροίσματα μέχρι το 10

Κεφάλαιο 19 Οι τακτικοί αριθμοί - Τα διπλά αθροίσματα

Κεφάλαιο 20: Τα νομίσματα μέχρι το 10

Κεφάλαιο 21: Προσθετική ανάλυση αριθ. από το 6 μέχρι το 10

Κεφάλαιο 22: Προβλήματα

Κεφάλαιο 23: Επαναληπτικό μάθημα

 

Ενότητα 4Αφαίρεση - Χάραξη Γραμμών - Μοτίβα


Το μεγαλύτερο μέρος της ενότητας αυτής αφιερώνεται στην αφαίρεση. Οι μαθητές μέχρι αυτό το σημείο ασκήθηκαν στον τρόπο ανάλυσης των αριθμών σε δύο μέρη που συνενώνονται μεταξύ τους και σχηματίζουν ένα όλο. θεωρούν δηλαδή την αφαίρεση ως αντίστροφη πράξη της πρόσθεσης. Στην ενότητα αυτή λοιπόν εισάγουμε τους μαθητές στην αφαίρεση αρχικά με αφαιρετέο μικρό αριθμό και στη συνέχεια με αφαιρετέο μεγάλο αριθμό. Δείχνουμε τη διάκριση μεταξύ του συμβόλου της πρόσθεσης και της αφαίρεσης στις πράξεις και τέλος διδάσκουμε την έννοια του συμπληρώματος. Στη Γεωμετρία ασκούμε τους μαθητές στη χάραξη των γραμμών. Σε ό,τι αφορά τις μετρήσεις, εισάγουμε τους μαθητές στην έννοια των μοτίβων. Τέλος, στην ενότητα αυτή ασχολούμαστε με τους διψήφιους αριθμούς μέχρι το 50.

­Θεμελιώδεις Έννοιες: Επικοινωνία, ομοιότητα - διαφορά, μεταβολή και διάσταση (χώρος), σύστημα 
Ενότητα 5
 

Οι αριθμοί μέχρι το 50 - Μονάδες και Δεκάδες Τετραγωνισμένο Χαρτί


Στην ενότητα αυτή οι μαθητές αρχίζουν να οργανώνουν και να συστηματοποιούν τη γνώση τους στους αριθμούς με τους κανόνες του δεκαδικού συστήματος αρίθμησης. Στους αριθμούς μέχρι το 50 αναγνωρίζουν και διακρίνουν τις μονάδες και τις δεκάδες. Ονομάσαμε λοιπόν την ενότητα αυτή «Σύστημα» λόγω του ότι εισάγουμε τους μαθητές στους κανόνες του αριθμητικού συστήματος. Σε ό,τι αφορά τις πράξεις, διδάσκουμε τα αθροίσματα μέχρι τον αριθμό 10 με περισσότερους από δύο προσθετέους. Στη Γεωμετρία εισάγουμε τους μαθητές στο καρτεσιανό επίπεδο (τετραγωνισμένο χαρτί) και την κίνηση πάνω σε αυτό.

­Θεμελιώδεις Έννοιες: Σύστημα, άτομο (μονάδα) - σύνολο, επικοινωνία, ομοιότητα, διαφορά, διάσταση (χώρος)

Κεφάλαιο 33:  Οργάνωση συλλογών - Οι αριθμοί μέχρι το 50 

Κεφάλαιο 34: Μονάδες και δεκάδες (Ι) 

Κεφάλαιο 35:Αθροίσματα με πολλούς όρους

Κεφάλαιο 36:  Κίνηση σε τετραγωνισμένο χαρτί

Κεφάλαιο37:  Προβλήματα

Κεφάλαιο 38: Επαναληπτικό μάθημα

 

Ενότητα 6

Μονάδες και Δεκάδες - Γεωμετρικά Σχήματα
Χρόνος


Ονομάσαμε την ενότητα αυτή «Διάσταση (χώρος - χρόνος) επειδή στη Γεωμετρία ασχολούμαστε με τα γεωμετρικά σχήματα και στις μετρήσεις εισάγουμε την έννοια του χρόνου. Συνεχίζουμε την εξάσκηση των μαθητών στο διαχωρισμό των μονάδων και των δεκάδων με παραδείγματα σχετικά με τα νομίσματα και τους άβακες. Στις πράξεις στην πρώτη εικοσάδα δείχνουμε τη στρατηγική της «υπέρβασης της δεκάδας».

Θεμελιώδεις Έννοιες: Διάσταση (χώρος - χρόνος), άτομο (μονάδα) - σύνολο, ομοιότητα, διαφορά, σύστημα­
Κεφάλαιο 39:  Μονάδες και δεκάδες (ΙΙ) 
Κεφάλαιο 40:  Γεωμετρικά σχήματα 
Κεφάλαιο 41: Ο χρόνος 
Κεφάλαιο 42: Προσθέσεις με υπέρβαση της δεκάδας 
Κεφάλαιο 43: Επαναληπτικό μάθημα

Ενότητα 7


Οι αριθμοί μέχρι το 70 - Πράξεις 
Μέτρηση - Συμμετρία

 Στην ενότητα αυτή γίνεται εισαγωγή στην έννοια του πολλαπλασιασμού. Αρχικά ο πολλαπλασιασμός αντιμετωπίζεται ως επαναλαμβανόμενη πρόσθεση. Θεωρούμε δηλαδή ως μονάδα μια ποσότητα που αποτελείται από περισσότερα από ένα αντικείμενα. Για το λόγο αυτό ονομάζουμε την ενότητα αυτή με το δια-θεματικό τίτλο «Μονάδα - Σύνολο». Άλλες θεμελιώδεις έννοιες που εμφανίζονται στην ενότητα αυτή είναι το «σύστημα» και η «μεταβολή» στο πλαίσιο του μαθήματος των αριθμών μέχρι το 70 και του μαθήματος της πρόσθεσης και της αφαίρεσης των διψήφιων αριθμών. Εισάγουμε επίσης τους μαθητές στην έννοια της συμμετρίας ως προς άξονα. Η συμμετρία αναφέρεται στις θεμελιώδεις έννοιες του πολιτισμού και της ομοιότητα­ς - διαφοράς. Διδάσκουμε επίσης τη μέτρηση συνεχών μεγεθών όπως είναι το μήκος, η επιφάνεια και ο όγκος με μη συμβατικές μονάδες μέτρησης.

Θεμελιώδεις Έννοιες: Άτομο (μονάδα) - σύνολο, σύστημα, μεταβολή, πολιτισμός, ομοιότητα - διαφορά

Κεφάλαιο 46: Προσθέσεις και αφαιρέσεις διψήφιων ......
Κεφάλαιο 47:  Η πρόσθεση και η αφαίρεση ως αντίστροφες ..
Κεφάλαιο 48:   Υπολογισμοί - Επιστροφή στην πεντάδα
Κεφάλαιο 49:   Πρόσθεση και αφαίρεση - Διψήφιοι και....
Κεφάλαιο 50:   Προβλήματα
Κεφάλαιο 51:   Επαναληπτικό μάθημα

 Ενότητα 8

Οι αριθμοί μέχρι το 70 - Πράξεις 
Μέτρηση - Συμμετρία


Στην ενότητα αυτή γίνεται εισαγωγή στην έννοια του πολλαπλασιασμού. Αρχικά ο πολλαπλασιασμός αντιμετωπίζεται ως επαναλαμβανόμενη πρόσθεση. Θεωρούμε δηλαδή ως μονάδα μια ποσότητα που αποτελείται από περισσότερα από ένα αντικείμενα. Για το λόγο αυτό ονομάζουμε την ενότητα αυτή με το δια-θεματικό τίτλο «Μονάδα - Σύνολο». Άλλες θεμελιώδεις έννοιες που εμφανίζονται στην ενότητα αυτή είναι το «σύστημα» και η «μεταβολή» στο πλαίσιο του μαθήματος των αριθμών μέχρι το 70 και του μαθήματος της πρόσθεσης και της αφαίρεσης των διψήφιων αριθμών. Εισάγουμε επίσης τους μαθητές στην έννοια της συμμετρίας ως προς άξονα. Η συμμετρία αναφέρεται στις θεμελιώδεις έννοιες του πολιτισμού και της ομοιότητα­ς - διαφοράς. Διδάσκουμε επίσης τη μέτρηση συνεχών μεγεθών όπως είναι το μήκος, η επιφάνεια και ο όγκος με μη συμβατικές μονάδες μέτρησης.

Θεμελιώδεις Έννοιες: Άτομο (μονάδα) - σύνολο, σύστημα, μεταβολή, πολιτισμός, ομοιότητα - διαφορά

Κεφάλαιο 52: Οι αριθμοί μέχρι το 70

Κεφάλαιο 53: Εισαγωγή στον πολλαπλασιασμό
Κεφάλαιο 54: Μέτρηση μεγεθών
Κεφάλαιο 55: Πρόσθεση και αφαίρεση διψήφιων αριθμών
Κεφάλαιο 56: Eισαγωγή στη συμμετρία
Κεφάλαιο 57: Επαναληπτικό Ενότητα 9

Αριθμοί μέχρι το 100 - Πράξεις - Βάρος
Γεωμετρικά Σχήματα


Επιλ­έξαμε ως τίτλο για την ενότητα αυτή το όνομα της διαθεματικής έννοιας «πολιτισμός» διότι αναφερόμαστε σε περιεχόμενα όπως είναι το χρήμα, το βάρος και οι ζυγαριές, καθώς και τα γεωμετρικά σχήματα στην τέχνη, τα οποία ανήκουν στο σύγχρονο πολιτισμό. Στην ενότητα αυτή θα επεκτείνουμε τις γνώσεις των μαθητών στο πεδίο των αριθμών μέχρι το 100. θα ασκήσουμε τους μαθητές περαιτέρω στις έννοιες του πολλαπλασιασμού ως επαναλαμβανόμενης πρόσθεσης και της μοιρασιάς. Ακόμη θα παρουσιάσουμε τα διάφορα είδη ζυγαριών και θα ασκήσουμε τη δεξιότητα των μαθητών στη μέτρηση του βάρους. Σε ό,τι αφορά τις γεωμετρικές έννοιες οι μαθητές θα συνθέσουν παζλ, θα χαράξουν σχήματα με το χάρακα και θα συμπληρώσουν πλακόστρωτα.

Θεμελιώδεις Έννοιες: Πολιτισμός, αλληλεπίδραση, επικοινωνία, σύστημα, ομοιότητα - διαφορά
Κεφάλαιο 60: Βάρος - Λειτουργία ζυγαριάς

Κεφάλαιο 61: Χαράξεις σχημάτων 

Κεφάλαιο 62: Προβλήματα 

Κεφάλαιο 63: Επαναληπτικό                               Εκπαιδευτικά βοηθήματα

Διαδραστική άσκηση μνήμης (1-10)

Εκπαιδευτικά Βίντεο


Δεν υπάρχουν σχόλια: